Leon和Leo这两个名字,有什么含义吗?外国人会怎么认为呢?

2024-05-24 18:46:36
推荐回答(1个)
回答1:

语法标注解释
Leon
Leon的中文翻译
名词
n.
1.利昂(男子名,涵义:狮子)
---------
语法标注解释
Leo
Leo的中文翻译
名词
n.
1.【天】狮子座;狮子宫
2.利奥,希腊,狮;勇士。